МОТОРНІ СПОРТИВНІ НОВИНИ

освітянський спорт           олімпійський рух            спортивна галузь України

Menu
І. Загальні положення
1.1 Це Положення є типовим для загальноосвітнього навчального закладу, в мережі якого функціонують спортивні класи для фізично обдарованих дітей, які потребують особливих умов організації освітньої діяльності та навчально - тренувального процесу .
1.2 Спортивний клас є однією з форм навчання дітей, які цілеспрямовано займаються різними видами спорту відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Статутом загальноосвітнього навчального закладу та цим Положенням. Спортивні класи можуть створюватися у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
1.3. Рішення про створення спортивних класів приймається засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності відповідного контингенту учнів, навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення за поданням відповідного органу управління освітою.
 
2. Мета і завдання
2.1. Метою створення спортивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, раціонального поєднання навчання із заняттями з поглибленим навчально - тренувальним процесом відповідним видом спорту, удосконаленню спортивної майстерності.
2.2.Створення умов для формування здорового способу життя, розвитку фізичних, морально, етичних і вольових якостей учнів.
2.3.Забезпечення підготовки всебічно розвинених, висококваліфікованих спортсменів з видів спорту.
 
3. Організація та функціонування спортивного класу
3.1.Комплектування спортивних класів здійснюється комісією у складі директора загальноосвітнього навчального закладу, заступника директора з навчально-виховної роботи, директором і тренерами - викладачами спортивної школи, які координують роботу спортивних класів. Консультативну допомогу щодо відкриття та комплектування спортивних класів, змісту навчання та удосконалення спортивної майстерності, визначення видів спорту надає Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства та відповідні територіальні відділення Комітету.
3.2.Спортивні класи комплектуються відповідно до обраного виду спорту або декількох видів спорту.
3.3.Зарахування в спортивний клас і відкриття спортивного класу здійснюється наказом директора загальноосвітнього навчального закладу за заявою батьків (або осіб, які їх замінюють) до 01 вересня на підставі наказу відповідного органу управління освітою.
3.4.Навчально-виховний процес у спортивних класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки. Навчально - тренувальний процес з виду спорту здійснюється за програмою дитячо-юнацької спортивної школи у відповідності з нормативно-правовими основами, які регулюють діяльність спортивних шкіл.
3.5.Розклад навчальних занять для спортивних класів складається з урахуванням розкладу тренувального процесу, кадрового забезпечення та наявної матеріально-технічної бази.
3.6.Навчально - тренувальні заняття з групами учнів спортивних класів організовують тренери - викладачі до 2 -х разів на день згідно розкладу занять. Проведення дворазових навчально - тренувальних занять передбачає планування перших уроків із загальноосвітніх предметів у пізніший час, ніж у звичайних класах.
3.7.Наповнюваність учнів у спортивному класі не менше 18 і не більше 25 учнів.
3.8.Керівництво школи, на базі якої функціонують спортивні класи, за погодженням з педагогічними радами шкіл та батьками учнів - спортсменів, має право вносити зміни в графіки проведення тематичних атестацій, визначати профілюючі і факультативні предмети.
3.9. Учні - спортсмени високого рівня можуть переводитись на індивідуальне навчання, екстернат.
3.10.Для визначення рівня фізичного розвитку учнів спортивного класу здійснюється тестування та аналіз виступів у змаганнях тренерами - викладачами та адміністрацією школи.
3.11.За клопотанням педагогічної ради учні спортивного класу, що показують високі результати у спорті та успішно навчаються протягом навчального року можуть бути звільнені від уроків для проходження навчально - тренувальних зборів.
З.12.Учні спортивних класів звільняються від шкільних уроків з фізичної культури, підсумкові оцінки виставляються за погодженням та рішенням педагогічної ради.
3.13.При систематичних пропусках уроків та навчально - тренувальних занять за рішенням педагогічних рад обох шкіл учень переводиться в загальноосвітній клас даної школи або за місцем проживання до іншої школи району, міста.
3.14.Навчально-тренувальний процес, матеріально-технічне оснащення, забезпечення спортивною формою учнів спортивного класу здійснює спортивна школа відповідно до угоди між школами та батьки учнів (за згодою).
3.15.Для проведення тренувального процесу загальноосвітня школа створює спеціальні умови з безкоштовного, безперешкодного доступу до наявних спортивних споруд, приміщень фізкультурно-спортивного призначення (спортивний майданчик, спортивна зала, тренажерна зала, басейни), зон відпочинку та оздоровлення (відновлювальні кабінети, медичні кабінети, бані, тощо), відповідної навчально-матеріальної бази навчального закладу (методичні кабінети, бібліотеки).
3.16.Лікарський контроль за станом здоров'я та навчально-тренувальним процесом учнів спортивного класу здійснюється медичними працівниками школи та фізкультурно-оздоровчого диспансеру.
3.17.Науково-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів у частині функціонування спортивних класів, моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюють інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, в частині спортивних досягнень обласні відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
3.18.За результатами навчання випускникам спортивних класів видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу. Знання оцінюються за обсягом навчальної програми, за якою навчався учень.
3.19.Поточні питання функціонування спортивних класів як структурної складової навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів систематично вивчаються та розглядаються на засіданнях методичних об’єднань педагогічних працівників, педагогічних рад.
3.20.Учні спортивного класу зобов’язані виконувати Статут та правила поведінки загальноосвітньої школи.
 
4. Облік і звітність
4.1.Контроль за роботою спортивного класу здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.
4.2.Облік спортивних результатів і досягнень ведеться тренерами-викладачами.
 
5. Фінансове забезпечення.
5.1.Організація навчально-виховного процесу спеціалізованих класів фінансується в рамках кошторису загальноосвітнього закладу.
5.2.Організація навчально-тренувального процесу спеціалізованих класів фінансується в рамках кошторису ЗНЗ та інших джерел не заборонених законодавством.
5.3.Організація харчування учнів спортивного класу покладаються на місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань.
6. Ліквідація спортивних класів
6.1.Ліквідація спортивних класів може проводитись за пропозицією однієї або двох договірних сторін (шкіл), або рішенням (наказом) засновників у випадках невиконання вимоги цього Положення, договірних зобов'язань щодо забезпечення планів комплектування, створення умов для підготовки спортивних резервів та спортсменів високого рівня, а також у разі невиконання запланованих спортивних результатів на змаганнях різного масштабу.
 
 Голова Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства      М. Г. Мельник
 
Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко
 
вгору